UNIVERZA NA PRIMORSKEM
 

UP IN SVET

print

UP IN SVET - mednarodna vpetost Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem, Università del Litorale (v nadaljevanju: UP) je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva (Ur. l. RS, št. 63/2013) za sofinanciranje projekta UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem št. OP RCV_VS-13-25, ki jo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

 

Kratek opis projekta

Predmet projekta je podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo UP. UP bo vključevala tuje strokovnjake v pedagoški in raziskovalni proces ter izvajala aktivnosti, ki krepijo njeno prepoznavnost v mednarodnem okolju.

Namen projekta je pospešiti internacionalizacijo UP, zlasti z večjim vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces.

Cilj projekta je spodbuditi večjo odprtost UP v mednarodno okolje.

Projekt vsebuje naslednje aktivnosti:

  • AKTIVNOST 1

UP načrtuje zaposlitev 7 tujih visokošolskih učiteljev, od tega večino na področju matematike, naravoslovja ter računalništva in informatike. Z zaposlitvijo tujih visokošolskih učiteljev bodo naši študijski programi pridobili dodano vrednost – tako z vidika študentov, ki bodo imeli priložnost poslušati in se učiti od tujih strokovnjakov, kot z vidika naših visokošolskih učiteljev, ki bodo lahko izmenjevali izkušnje s tujimi kolegi ter v obdobju njihove zaposlitve pri nas z njimi še tesneje sodelovali, tako na pedagoškem kot raziskovalnem področju.

  •  AKTIVNOST 2

UP načrtuje gostovanje 95 strokovnjakov. V študijskem procesu bodo sodelovali tuji strokovnjaki, s katerimi smo do sedaj razvili že dobro sodelovanje: nekateri izmed njih so na UP že gostovali, z drugimi pa so naši visokošolski učitelji in sodelavci sodelovali na različnih mednarodnih projektih, znanstvenih konferencah in drugih sestankih. Njihova vključitev v pedagoški proces UP bo, tako kot v primeru zaposlitve tujih strokovnjakov, doprinesla h dvigu kakovosti naše študijske ponudbe: študenti bodo imeli priložnost poslušati in se učiti od tujih strokovnjakov, naši visokošolski učitelji in sodelavci pa bodo lahko z gostujočimi strokovnjaki izmenjevali izkušnje in dobre prakse ter sodelovali na pedagoškem in raziskovalnem področju. Vključevanje tujih strokovnjakov nedvomno prispeva k večji prepoznavnosti UP in krepitvi mednarodnih povezav.

  • AKTIVNOST 3

UP načrtuje 28 mednarodnih delavnic, izmed katerih bo 13 namenjenih študentom, 15 pa visokošolskim učiteljem in sodelavcem. Mednarodne delavnice so odlična priložnost za izmenjavo mnenj in razpravo o izbrani temi, z možnostjo hkratnega vključevanja večjega števila mednarodnih strokovnjakov z določenega področja. Vsebina mednarodnih delavnic je bila načrtovana glede na študijska področja (medkulturnost, umetnost, arheologija, matematika, zdravstvo in sociala, varstvo okolja, varstvena biologija) in aktualna družbena vprašanja (npr. problematika debelosti, pomen dietetike, staranje, rehabilitacija, turizem itd.). Ena delavnica se bo osredotočila na vprašanje internacionalizacije visokošolskega prostora in tako prispevala k oblikovanju nove strategije UP na področju internacionalizacije. UP je kot prva slovenska univerza sprejela Program internacionalizacije 2010-2013. Ker se slednji izteka, bo lahko UP tudi s pomočjo aktivnosti na podlagi predmetnega razpisa pripravila načrte za novo strateško obdobje internacionalizacije.

  • AKTIVNOST 4

UP načrtuje včlanitve v 7 novih mednarodnih združenj/mrež in kritje stroškov članarin za obstoječa članstva v pomembnejših mednarodnih organizacijah/združenjih. Članstvo v mednarodnih organizacijah omogoča sodelovanje predstavnikov UP pri oblikovanju politik, vključenost v aktivnosti in pilotne projekte, izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Poleg navedenega članstvo in aktivnosti v mednarodnih organizacijah nedvomno doprinesejo k prepoznavnosti UP.

Izvedle se bodo tudi promocijske aktivnosti, in sicer oblikovanje in postavitev interaktivne spletne strani UP, s poudarkom na enostavnem in preglednem dostopu za raziskovalce in ostale tuje strokovnjake ter oblikovanje in izdajo večjezične predstavitvene publikacije UP, namenjene tako obstoječim kot novim partnerjem.

 

Splošni podatki o projektu

Naziv projekta: UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem 

Vodja projekta: izr. prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem

Trajanje projekta: od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2015

Višina stroškov projekta: 999.907,09 EUR (85% sredstva EU in 15% MIZŠ)

Kontaktna oseba: Barbara Bradaš Premrl, samostojna strokovna delavka v Sektorju za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo
tel.: 05 / 611 75 49
e-pošta: barbara.premrl@upr.si

Kraj hranitve dokumentacije o projektu: Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper

 

Dodatne informacije o izvedbi projekta

  1. Spletna stran projekta: UP IN SVET - Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem

  2. Informacije o posameznih dogodkih: spletne strani članic UP.

  3. Informacije o izvajanju projektov evropskih skladov: http://www.eu-skladi.si/.

  4. Informacije o javnem razpisu:http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307.

Aktualno