UNIVERZA NA PRIMORSKEM
 

Karierni center UP, Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo

print

UP Karierni center preko tesnejšega povezovanja družbenega in akademskega okolja predstavlja dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo pri študijskem procesu in kariernem napredovanju ter pripomore k uresničevanju dolgoročnega cilja, t.j. povečanju zaposljivosti diplomantov UP.

Dejavnosti kariernega centra so namenjene:

  • dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija na univerzi. Zavedamo se nujnosti zgodnjega začetka kariernega načrtovanja in povezovanja med srednješolskim in terciarnim izobraževanjem.
  • študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja in načrtovanja, usmerjenega v širitev kompetenc usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela. Deležnikom so predstavljene možnosti vseživljenjskega učenja znotraj ponudbe UP, z namenom pridobivanja dodatnih znanj in veščin.
  • zaposlenim na univerzi in
  • širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in diplomantov skladno s potrebami delodajalcev, s ponudbo programov, seminarjev in drugih oblik izobraževanj in usposabljanj ter pripravi tržnih analiz.

Vseživljenjsko učenje

Univerza s svojimi članicami ponuja široko paleto možnosti pridobivanja dodatnega znanja in spretnosti. Ponudbo programov strokovnega usposabljanja in delov študijskih programov, poletnih šol, izobraževanj, seminarjev, tečajev, delavnic in drugih dejavnosti si lahko ogledate v Katalogu ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem.

Vsi, ki želite biti aktivni in svojo poklicno pot že načrtujete, vabljeni na obisk.

Kontakt

Karierni center UP, Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
Titov trg 4, 6000 Koper
E-pošta: kariernicenter@upr.si

Danijel Bandelj, vodja službe
E-pošta: danijel.bandelj@upr.si
T.: +386 5 611 76 33

 

Mreža kariernih svetovalcev in partnerjev se  s povezovanjem izpopolnjuje in nadgrajuje, zato vabimo delodajalce in druge institucije s področja vseživljenjske karierne orientacije, da se nam pridružijo!

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. Projekt UP Univerzitetni karierni center.

V obdobju od 01. 09. 2010 do 30. 06. 2013 je Univerza na Primorskem v okviru projekta "Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela"  izvedla več kot 70 brezplačnih dogodkov in izobraževanj ter vključila v aktivnosti projekta več kot 1500 študentov in diplomantov ter več kot 60 delodajalcev.

Organizirani obiski v delovna okolja ter predstavitve podjetij študentom omogočajo stik s potencialnimi delodajalci ter jih seznanjajo z možnostjo vključitve v posamezne projekte oziroma manjše raziskave. Tesno sodelovanje z ALUMNI klubi na posameznih članicah UP, poslovnimi partnerji s področja kariernega svetovanja in podjetji iz gospodarstva pa pripomore k povečanju zaposljivosti diplomantov. Na okroglih mizah, delavnicah in seminarjih so delodajalci in usposobljeni svetovalci seznanili sodelujoče s primeri dobrih praks o pomembnosti: načrtovanja kariere, poznavanja poklicnih interesov in ciljev, ocenjevanja lastne konkurenčnosti na trgu dela,  javnega nastopanja ter inovativnosti in kreativnosti.  S strokovnjaki s področja kariernega načrtovanja, coachinga in zaposlovanja smo pripravili tudi priročnik za študente: Naložba v prihodnost – karierno načrtovanje in svetovanje.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela.

Aktualno