UNIVERZA NA PRIMORSKEM
 

Priznavanje izobraževanja

print

Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi letnik ali po merilih za prehode v višji letnik s tujo listino o zaključenem izobraževanju v tujini. Kandidati, ki že imajo odločbo  o  priznavanju  ali nostrifikacijo, se  ravnajo  v  skladu  z  navodili  za  posredovanje  dokazil  o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe pošljejo skupaj z vsemi dokazili na navedene naslove.

Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznavanju tujega izobraževanja, pa velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij izpolnjeno v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava/, šteje tudi kot vloga za  priznavanje tujega izobraževanja. 

Kandidati,  ki  bodo  oddali  nepopolno  prijavo,  bodo individualno dodatno obveščeni po navadni in elektronski pošti.

Dokumenti, ki so potrebni za postopek priznavanja izobraževanja:

  • Original listine (ali dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti original listino) o opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja,

Original mora biti legaliziran na podlagi:
- haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen, oziroma
- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.

Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v celoti.  Seznam držav je dostopen na spletni strani: http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilateralni_sporazumi .

  • neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje alineje,
  • sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve alineje –na zahtevo pooblaščene osebe,
  • neoverjeno kopijo dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem,
  • kratek kronološki opis celotnega izobraževanja.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav, ki niso članice Evropske unije, lahko vlogo za priznavanje izobraževanja in zahtevana dokazila, oddajo skupaj s prijavo za vpis na študijski program UP.

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz. informacijah v zvezi  s  postopkom,  kandidati  predhodno  pozanimajo  pri  pooblaščenih osebah na univerzah na spodaj navedenih kontaktnih podatkih.

Univerza na Primorskem
Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS UP)
Titov trg 4
Slovenija – 6000 Koper

Informacije za kandidate:

Iris Skrt, vodja VPIS UP
E-naslov: iris.skrt@upr.si

Tanja Sanabor
E-naslov: tanja.sanabor@upr.si

Skladno s sklepom Senata UP morajo tuji državljani, ki se vpišejo v študijski program 1. ali 2. stopnje Univerze na Primorskem, opraviti izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni praviloma do začetka študijskega leta, v katerem se prvič vpišejo na študijski program. V primerih, ko opravljanje izpita iz znanja slovenskega jezika zaradi prijavo-sprejemnih postopkov oziroma drugih razlogov ni možno, pa morajo opraviti izpit do vpisa v 2. letnik.

Članica Univerze na Primorskem lahko glede na specifiko študijskega programa 1. ali 2. stopnje s svojimi internimi akti kot pogoj za ta študijski program določijo zahtevano višjo raven znanja slovenskega jezika.

Za študijske programe 3. stopnje Univerze na Primorskem lahko članica UP s svojimi internimi akti določi ali morajo študenti opraviti izpit iz znanja slovenskega jezika in določi raven zahtevanega znanja.

*** *** ***

Sistem priznavanja tujih in vrednotenja tujih ter slovenskih listin o izobraževanju ureja Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja.

Več informacij o sistemu priznavanja, pravnih podlagah, mednarodnih sporazumih idr. najdete na spletni strani ENIC NARIC centra Slovenije.

*** *** ***

  • Imetnik tuje listine, ki želi nadaljevati izobraževanje v višjem letniku študija (1., 2. in 3. stopnja) izpolni na eVŠ portalu PRIJAVO ZA ŠTUDIJ SKUPAJ Z VLOGO ZA PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA in jo posreduje na članico Univerze na Primorskem, na kateri želi nadaljevati študij.
  • Imetnik tuje listine, ki se želi vpisati v podiplomski študij (2. in 3. stopnja) na UP, na eVŠ portalu izpolni PRIJAVO ZA ŠTUDIJ SKUPAJ Z VLOGO ZA PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA in jo posreduje na članico Univerze na Primorskem, na kateri želi nadaljevati študij.

Pravila_vrednotenja_tujih_spričeval_2017-2018.pdf

Aktualno